מטרות המרכז הבנלאומי ל-נ.ל.פ בע"מ

תנאי שימוש ומדיניות ביטולים

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

1. כללי

1.1. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

1.2. אתר מטרות המרכז matarot-nlp.co.il(להלן: "האתר") מופעל על-ידי מטרות המרכז הבנלאומי ל-נ.ל.פ בע"מ(להלן: "המפעילה"), ובמסגרתו ניתן מידע בנושאים שונים בהם מספקת המפעילה את שירותיה (להלן: "השירותים").

1.3. המפעילה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בקשר לכך.

1.4. המפעילה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

2. קניין רוחני

2.1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של המפעילה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת המפעילה מראש ובכתב.

2.2. המפעילה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

2.3. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

2.4. השם "המפעילה" וסימני המסחר של המפעילה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של המפעילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת המפעילה בכתב ומראש.

3. תכני האתר: מידע עיוני בלבד

3.1. התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ואינם מהווים עצה עסקית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום בו ניתנו.

3.2. יעוץ אישי ופרטני ינתן רק למי שפונה באופן מוסדר למפעילה, ובהתאם לנסיבותיו כל מקרה לגופו.

3.3. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם יישום עסקי ספציפי, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

3.4. ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

4. תכני משתמשים: באחריות הצד המפרסם בלבד

4.1. באתר מתפרסמים מדי פעם תכנים של משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, מאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו"ב). המפעילה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת המפעילה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

4.2. אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את המפעילה לפרסמם באתר, והמפעילה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלבדי לפרסום התכנים הנ"ל, אולם יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מטילה על המפעילה אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך. בנוסף, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התכנים המועברים אליה לפרסום, אולם יובהר כי אין בעריכת התכנים כדי להטיל על המפעילה אחריות בגינם, בכל דרך.

4.3. בין היתר, המפעילה אוסרת פרסום של תכנים שקריים, מטעים או מסולפים (לרבות הטעיה צרכנית); תכנים המהווים לשון הרע, או הפוגע בפרטיות האדם, או בשמו הטוב; תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה; תכנים המעודדים גזענות, או אפליה פסולה מכל סוג; תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם ו/או את פרטיהם האישיים, וכן תכנים המזהים אחרים ללא הסכמתם; תכנים בעל אופי פרסומי או מסחרי, אשר לא אושרו מראש ובכתב על-ידי המפעילה; תכנים, תוכנות או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות ומזיקות מכל סוג; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; וכן כל תוכן אחר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.

4.4. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי המפעילה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של המפעילה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.5. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין המפעילה אחראית לתוצאות העסקה דנן.

4.6. המפרסם תכנים באתר בניגוד לכללים הנ"ל מתחייב לשפות את המפעילה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המפרסם את המפעילה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר.

5. רכישת שירותים באתר

5.1. מדי פעם ופעם יוצעו באתר שירותי שונים של המפעילה, וכן ניתן יהיה לרכוש כרטיסי השתתפות בכנסים הרצאות סדנאות וקורסים שונים שמארגנת המפעילה.

5.2. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. המפעילה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.

5.3. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות בישראל (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על המפעילה), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

5.4. הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, ומופנות לאתר סליקה חיצוני. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת כרטיס האשראי, בו נעשה שימוש, לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. המפעילה מתחייבת לספק רק מוצר או שירות אשר המחיר לגביו שולם במלואו.

5.5. ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר ת"ז וכיו"ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

5.6. לאחר תהליך הרישום באתר יועבר הלקוח לדף סליקה שדרכו יתבצע התשלום עבור המוצר שרכש. לאחר השלמת התשלום המערכת תשלח באופן אוטומטי חשבונית/קבלה למייל של הרוכש. חשבונית/קבלה זו מהווה אישור על ביצוע התשלום ומשמש אישור על רכישת המוצר.

תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של המפעילה והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות מוצרים באתר.

5.7. המפעילה רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג'.

5.8. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

5.9. א ) במקרה של ביטול מצד רוכש המוצרים עד 14 יום מתאריך הקנייה ינתן לו על ידי המפעילה החזר כספי בניכוי הוצאות תפעול.לאחר תאריך זה לא יוחזרו כספים !

החזרת המוצר תתאפשר כשהמוצר באריזה המקורית ולא נעשה בו שימוש.

5.9 ב ) במקרה של רכישת קורסים הכולל 10 מפגשים ויותר תינתן אפשרות ביטול עד תום שיעור מס. 2 !!!

במקרה זה ינתן החזר כספי מלא על שכר הלימוד למעט 500 שח.דמי רישום לקורס.למען הסר ספק ביטולים לאחר שיעור מס. 2 לא יתאפשר ביטול השתתפות בקורס ולא ינתן החזר כספי כלשהו.

5.10 ג ) זמן אספקה של מוצרים, משלוח תוך 3 ימי עסקים מיום תשלום עבור המוצר. משלוח בדואר רשום.

ניתן לקבל את המוצר במכללת מטרות בתיאום מראש תוך 2 ימים.

אחריות לערכות טיפול וקלפים טיפוליים למשך 6 חדשים מיום קבלת המוצר.

במקרה ביטול של סדנא או קורס על ידי מכללת מטרות החסר כספי מלא לרוכש.

5.9 ג) במקרה של קורסים בני פחות מ-10 מפגשים יתאפשר ביטול אחרי מפגש 1. גם במקרה זה ינתן החזר כספי מלא על שכר הלימוד למעט 500 שח.דמי רישום לקורס.

5.9 ד) המוצרים כוללים פוסטרים,ערכות קלפים,ערכות קלפים לטיפול,ספרים.

6. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

6.1. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה המפעילה את מיטב מאמציה על לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת המפעילה לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

6.2. המפעילה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.

6.3. בנוסף לאמור לעיל, המפעילה רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

6.4. המפעילה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

6.5. המפעילה תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

7. שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי המפעילה, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני. נציגי "המפעילה" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של המפעילה, ימי א – ה שעות 09:00-17:00 למעט שבתות וחגים.

8. שונות

8.1. רישומי המחשב של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8.2. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

8.3. המפעילה רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

קוד התנהגות

כל המשתתפים, המרצים, נותני החסות והעובדים בקורס ,הרצאה ,סדנא,נדרשים לקבל את קוד ההתנהגות ולקיים אותו. במידת הצורך, המארגנים יאכפו את תוכנו של הקוד במהלך האירוע המדובר לעיל.

הגרסה הקצרה

כבדו אחד את השני; אם התנהגותו של משתתף אחר מפריעה לכם, בקשו ממנו – בצורה מכובדת – להפסיק; אם פנייה לא עוזרת ואתם לא מצליחים להגיע להסכמה, אנא פנו למארגני האירוע. אם יתברר שמקור הבעיה הם את או אתה, אתם תתבקשו לעזוב.
בכל בעיה יש לפנות מידית לגולדברג ירון בטלפון 054-4430467

צאו לדרך חדשה עם הכלים והמוצרים שבחנות שלנו!
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Call Now Buttonצרו קשר